Taisyklės ir sąlygos

Elektroninės prekybos taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo – pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės www.strojus.lt (toliau – Pardavėjas) ir www.strojus.lt kliento (toliau – Pirkėjas) dalis, supažindinančios Jus su el. parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo sąlygomis bei nustatančios Pardavėjo ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu – pardavimu el. Parduotuvėje.

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.3. juridiniai asmenys;

1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Pirkėjas nori naudotis el. parduotuvės paslaugomis, privalo pasirinkti vieną iš šių būdų:

2.1. pirkimas be registracijos.

2.2. pirkimas su registracija.

3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta „Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos įskaičiuotos. Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs pažymi mygtuką “Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio taisyklėmis ir sąlygomis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma el. parduotuvėje ir Jums gali būti prieinama elektronine forma.

6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Pirkėjas informuojamas pranešimu nurodytu el. pašto adresu.

II. Pirkėjo teisės ir pareigos

7. Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.

8. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

9. Pirkėjas el. parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

10. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento.

11. Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.

12. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

13. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

III. Pardavėjo teisės ir pareigos

14. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja šių Taisyklių numatyta tvarka per 1 darbo dieną priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

15. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, numatytu apmokėjimo būdu, nesumoka už prekes per 3 (tris) valandas.

16. Jeigu Pirkėjas pateikia užsakymą ir apmoka jį iki 12.00 val. (darbo dienomis), prekės pristatomos tą pačią dieną, jeigu Pirkėjas pateikia užsakymą ir apmoka jį po 12.00 val. (darbo dienomis), prekės gali būti pristatytos sekančią darbo dieną.

17. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę užsakyti prekes, tačiau Pardavėjas prekių pristatymą vykdo tik darbo dienomis arba atskiru susitarimu.

18. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą:

18.1. jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

18.2. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu.

18.3. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

19. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas.

20. Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

21. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos skirtumą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir užsakymą anuliuoti.

22. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

23. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

24. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. Atsiskaitymas už prekes

25. Už prekes Jūs galite atsiskaityti:

25.1. naudojantis internetinės bankininkystės sistema (Paysera).

25.2. išankstiniu banko pavedimu.

V. Prekių pristatymas

26. Kai priėmus užsakymą prekės pakraunamos sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes po apmokėjimo užsakyme nurodytu adresu Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono ribose per 1-2 darbo dienas.

27. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

28. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

29. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

30. Prekes pristatys Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje yra laikoma, kad preke yra perduota (pristatyta) tinkamai.

31. Prekės pristatymo metu kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės kokybę prieš iškrovimą. Tuo atveju, kai prekė neatitinka Pirkėjo pageidavimų, nedelsiant informuoti Pardavėją arba Pardavėjo įgaliotą atstovą (telefonu, nurodytu Internetinėje svetainėje arba žodžiu) apie prekių neatitikimą.

VI. Prekių gražinimas

32. Pirkėjas turi teisę grąžinti/pakeisti prekę pagal LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytas teises.

33. Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą el. paštu info@strojus.lt, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

34. už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekės grąžinimo dienos.

35. Pirkėjui atsisakius sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

VIII. Baigiamosios nuostatos

47. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

48. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

49. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

50. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

1

Užsakykite internetu arba telefonu

2

Apmokėkite internetu

3

Gaukite Jums patogiu metu

Medžiagas užsakius iki 12 val. galime pristatyti tą pačią dieną!

    Jūsų užsakymas
    Jūsų krepšelis tuščias
      Skaičiuoti pristatymo kainą